James Hirvisaari - Suomi on suomalaisten maa Kansanedustaja. Suora ja lahjomaton.

JSN:n langettavat tuomiot Turun Sanomille ja YLElle

Langettava päätös 5095A/SL/12
Turun Sanomat
Asia: tietojen tarkistaminen, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen
 

Lehti kertoi, että Suomeen ollaan perustamassa uutta puoluetta. Kantelijan sanottiin liittyneen oma-aloitteisesti puoluetta perustavaan ryhmään. Tiedot eivät pitäneet paikkaansa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoja riittävän hyvin. Toimitus yritti korjata virheensä poistamalla vanhan jutun, mikä on vastoin neuvoston linjausta.


 Kantelu 5.1.2013

Kantelijana on kansanedustaja James Hirvisaari. Hänen mukaansa Turun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa julkaistessaan 26.11.2012 uutisen "Kansallismielinen suomidemokraatit rekisteriin tänään" ja kertoessaan siinä uuden puolueen synnystä sekä perussuomalaisen oletetusta roolista siinä. Jutussa väitettiin, että kantelija olisi mukana perustamassa Suomidemokraatteja. Jutun kuvituksena oli kantelijan valokuva.Kantelun mukaan Turun Sanomat pyrki mustamaalaamaan perussuomalaisia poliitikkoja ja aiheuttamaan vahinkoa sekä jutussa mainituille poliitikoille että koko puolueelle. Kaikki Turun Sanomien alkuperäisen uutisen perussuomalaisia koskevat väitteet olivat virheellisiä. Kantelijan mukaan häneen ei oltu yhteydessä ennen uutisen julkaisua, eikä väitteiden todenperäisyyttä muutoinkaan ollut tarkistettu.

Kantelijan mielestä lähteenä käytetty nimetön "tiedote" oli laadultaan tasoton, mutta silti sen sisältämät tiedot uutisoitiin faktoina. Tämä on kantelijan mukaan osoitus toimittajan pahantahtoisuudesta. Uutisen pääkuva kantelijasta leimasi hänet ja teki virheen entistäkin vakavammaksi. Kantelija myös huomauttaa, että muutama muu lehti soitti hänelle jo edellisellä viikolla tarkistaakseen asian todellisen laidan.

Kantelija kertoo ottaneensa välittömästi uutisen julkaisun jälkeen yhteyttä Turun Sanomien päätoimittajaan, joka lupasikin korjata asian heti. Näin myös tapahtui. Kantelija pitää kuitenkin virhettä niin vakavana, että pelkkä virheen korjaus ei riitä, vaan hän haluaa neuvoston ratkaisun Turun Sanomien menettelystä.


Turun Sanomien vastaus 5.2.2012

Vastaava päätoimittaja Kari Vainio vastaa, että alkuperäinen uutinen oli tehty toimitukseen saapuneen luotettavalta vaikuttaneen tiedotteen perusteella. Kantelija ja Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monto olivat verkkojutun julkaisuhetkellä samassa tilaisuudessa. Kantelija kertoi tilaisuuden tauolla asiasta Montolle, joka otti välittömästi yhteyttä toimitukseen. Tämän jälkeen toimitus teki asiasta verkkosivulle uuden jutun, jonka lopussa todetaan, että ”Uutista on päivitetty. Aiemmin julkaistu versio sisälsi osin virheellistä ja toteennäyttämätöntä tietoa." Korjatussa jutussa kuultiin kantelijaa.Jälkeenpäin arvioiden toimituksen olisi päätoimittaja Vainion vastauksen mukaan pitänyt varmistaa tiedotteen alkuperä ja sen sisältämien tietojen todenperäisyys. Toimitus kuitenkin poisti heti yhteydenoton jälkeen viittaukset kantelijaan sekä myös muihin henkilöihin. Lisäksi korjattuun juttuun saatiin kantelijalta hänen lausuntonsa.

Kantelijan viittaus muiden lehtien yhteydenottoihin häneen tässä asiassa oli tapahtunut jo aikaisemmin, ennen toimituksille lähetettyä edellä mainittua tiedotetta.


Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Turun Sanomat julkaisi verkossa uutisen uuden puolueen perustamisesta ja kantelijan, perussuomalaisen kansanedustajan, liittymisestä oma-aloitteisesti sitä perustavaan ryhmään. Lehti kuvitti uutisen valokuvalla kantelijasta. Jutun mukaan "Puolueen perustamista on suunniteltu Facebook-ryhmässä, johon on liittynyt oma-aloitteisesti useita perussuomalaisten luottamushenkilöitä sekä tunnettuja rikollisjärjestöjen ja skinhead-liikkeen jäseniä". Tiedot kantelijan liittymisestä uuden puolueen perustajaryhmään eivät pitäneet paikkaansa. Häntä ei myöskään kuultu ennen jutun julkaisua. Uutinen perustui toimitukselle lähetettyyn tiedotteeseen. Lehti korvasi virheellisen jutun uudella, kun kantelija otti yhteyttä toimitukseen.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kansanedustajan nimeäminen uuden, kilpailevan puolueen perustajaksi on vakava väite, jonka takia kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Sen takia toimituksen olisi ehdottomasti pitänyt tarkistaa tiedot erityisen huolellisesti ennen julkaisemista ja antaa kantelijalle mahdollisuus kommentoida asiaa samassa yhteydessä.
Vakavan virheen paljastuttua lehti poisti virheellisen uutisen ja korvasi sen uudella jutulla, jonka lopussa oli seuraava maininta: "Uutista on päivitetty. Aiemmin julkaistu versio sisälsi osin virheellistä ja toteennäyttämätöntä tietoa." Neuvoston mielestä toimitus vähätteli laiminlyöntiään, kun se ei kertonut lukijalle lainkaan alkuperäisen jutun virheistä. Neuvoston linjauksen mukaan jutun poistaminen verkosta ei ole virheen korjaamista. (Nya Ålandin päätös alla)

Yhteenvetona neuvosto toteaa, että Turun Sanomat löi laimin julkaisemiensa tietojen tarkistamisen, kantelijan samanaikaisen kuulemisen ja virheen asianmukaisen korjaamisen.
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Risto Uimonen, puheenjohtaja
Ilkka Vänttinen, sihteeri
Kantelija: James Hirvisaari
Vastaaja: Turun Sanomat

Ratkaisu tehty: 19.6.2013

Ratkaisun tekivät: Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva Timo Huovinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Salla Vuorikoski.

Langettava 4598/SL/11 Nya Åland Julkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta ja nimen suojaa koskevassa asiassa. Lehti teki ison virheen, mutta korjasi sen heti seuraavana päivänä poikkeuksellisen näkyvästi printtilehdessä. Virheellinen uutinen julkaistiin myös verkkolehdessä. Toimitus poisti uutisen, mutta ei korjannut sitä Journalistin ohjeiden mukaisesti.

_ _ _

 

Langettava päätös 5095B/YLE/12
Yle.fi, Uutiset
Asia: tietojen tarkistaminen, samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Yleisradio kertoi verkkosivuilla julkaistussa uutisessa, että Suomeen ollaan perustamassa uutta puoluetta. Kantelijan sanottiin liittyneen oma-aloitteisesti puoluetta perustavaan ryhmään. Tiedot eivät pitäneet paikkaansa. Yle ei ollut tarkistanut aiemmin muualla julkaistuja tietoja. Kantelija joutui julkaistujen tietojen vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä häntä kuultu samanaikaisesti.


Kantelu 5.1.2013

Kantelijan mukaan Yleisradio rikkoi hyvää journalistista tapaa julkaisemalla alun perin Turun Sanomissa kerrotut väärät tiedot, joiden mukaan kantelija, perussuomalaisten kansanedustaja James Hirvisaari olisi perustamassa toista puoluetta, Suomidemokraatteja. Yle ei tarkistanut aiemmin julkaistujen tietojen todenperäisyyttä. Yle pyrki kantelijan mukaan tietoisesti mustamaalaamaan perussuomalaisia poliitikkoja ja aiheuttamaan vahinkoa sekä jutussa mainituille henkilöille että puolueelle.

Kantelun mukaan Ylen toiminta vahvistaa sen, että media pyrkii toimimaan perussuomalaisia vastaan, eikä hurjimpienkaan uutisten todenperäisyyttä vaivauduta tarkistamaan. Yle ei ollut yhteydessä kantelijaan ennen uutisen julkaisua eikä sen jälkeen. Kantelija pitää Ylen laiminlyöntiä kokonaisuutena merkittävänä, koska sen olisi valtakunnan virallisena uutistahona pitänyt oivaltaa uutisen yhteiskunnallinen merkittävyys ja sen myötä todenperäisyyden vaatimuksen korostuminen.


Yleisradion vastaus 24.1.2013

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa, että Yle Lappi on lainannut verkkosivuillaan 26.11.2012 Turun Sanomien verkkosivuilla ollutta uutista, joka liittyi uuden Suomidemokraatit -puolueen perustamiseen. Yle Lappi on julkaissut uutisen, koska puolueen perustajana oli mainittu myös perussuomalaisten puolueen kemiläinen kaupunginvaltuutettu, eli uutisen aihe liittyi Lappiin. Yle Lapin tarkoituksena ei ole ollut perussuomalaisten mustamaalaaminen vaan lähtökohtana on ollut uutisoida Yle Lapin aluetta koskeva poliittinen uutinen.

Tietoa ei ole Yle Lapin toimituksessa erikseen tarkistettu vaan siteerausuutisessa on luotettu alkuperäiseen lähteeseen. Päätoimittaja Jääskeläisen mielestä Ylen laatiman siteerausuutisen otsikko korostaa, että kyse on Turun Sanomien julkaisemasta tiedosta. Alkuperäisessä Turun Sanomien uutisessa kahteen kertaan nimenomaan korostettiin, että ryhmään on liittynyt oma-aloitteisesti useita Perussuomalaisten luottamushenkilöitä.

Journalistin ohjeiden mukaan tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin myös silloin, kun ne on aikaisemmin julkaistu. Ylen omien eettisten ohjeiden mukaan myös aiemmin julkaistun tiedon tarkistaminen on lähtökohtana. Nopeissa uutistilanteissa voidaan Jääskeläisen mukaan kuitenkin julkaista tieto, jonka oikeellisuuden toimitus on harkinnut ja joka perustuu luotettavaksi arvioidun tiedotusvälineen aikaisemmin julkaisemaan tietoon. Mikäli ilmenee, että tieto on puutteellinen tai virheellinen, uutista täydennetään tai korjataan.  Tässä tapauksessa toimitus on pitänyt Turun Sanomia luotettavana tiedotusvälineenä, mutta ei ole uutista tehdessään alun perin erikseen tarkistanut tietoa.

Yle Lappi on samana päivänä havainnut, että Turun Sanomat on muuttanut alkuperäistä uutista ja poistanut siitä virheellisiä väitteitä. Tämän jälkeen myös Ylen siteerausuutista on muutettu ja siitä on vastaavasti poistettu virheelliset väitteet ja tehty tästä merkintä verkossa julkaistuun uutiseen. Virheestä ei kantelija tai kukaan muukaan ole esittänyt Ylelle oikaisupyyntöä. Tästä syystä virheellinen tieto ja sen korjaamisen menettely tulivat Jääskeläisen mukaan toimituksen johdon tietoon vasta, kun JSN pyysi vastausta tähän kanteluun.

Tämän perusteella asia harkittiin vielä uudelleen, ja Yle Lappi on julkaissut 21.1.2013 verkkosivuilla erikseen uutisen, jossa on kerrottu Suomidemokraatit -puolueen perustamiseen liittyvät epäselvyydet.  Uutisessa todetaan Jääskeläisen vastauksen mukaan, että perussuomalaisten kansanedustajan James Hirvisaaren ja perussuomalaisten kemiläisvaltuutetun Harri Tauriaisen nimet on liitetty ilman heidän lupaansa uuden puolueen taustaryhmiin. Uutinen on julkaistu vähintään yhtä näkyvästi verkkopalvelussa kuin alkuperäinen uutinen. Lisäksi alkuperäiseen, korjattuun uutiseen on täydennetty merkintä siitä, miltä osin siinä on ollut alun perin virheellistä tietoa.


Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Yleisradio julkaisi verkkosivuillaan uutisen perusteilla olevasta puolueesta ja kantelijan, perussuomalaisen kansanedustajan, liittymisestä oma-aloitteisesti uutta puoluetta perustavaan Facebook-ryhmään. Kantelijasta kerrottiin uutisen tekstiosuudessa. Tiedot kantelijan toiminnasta eivät pitäneet paikkaansa. Häntä ei myöskään kuultu ennen jutun julkaisua. Uutinen perustui Turun Sanomien verkkosivuilla aiemmin julkaistuun juttuun. Yle korjasi juttunsa oma-aloitteisesti poistamalla virheelliset tiedot ja kertomalla yleisölle menettelystään ja jutun virheistä uutisen lopussa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kansanedustajan nimeäminen uuden, kilpailevan puolueen perustajaksi on vakava väite, jonka takia kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Sen takia toimituksen olisi pitänyt tarkistaa tiedot huolellisesti ennen julkaisemista, vaikka kyse olikin toisen tiedotusvälineen aiemmin julkaisemista tiedoista. Kantelijalle olisi vakavan väitteen vuoksi myös pitänyt antaa mahdollisuus kommentoida asiaa samassa yhteydessä.
Virheen paljastuttua Yle korjasi uutisensa hyvän journalistisen tavan mukaisesti kertomalla avoimesti yleisölle, mikä alkuperäisessä jutussa oli väärin ja kuinka asiat todellisuudessa olivat. Tämä ja myöhemmin julkaistu seurantajuttu eivät kuitenkaan neuvoston mielestä riitä, koska Yleisradio löi laimin aiemmin julkaistujen tietojen tarkistamisen ja kantelijan samanaikaisen kuulemisen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.

Risto Uimonen, puheenjohtaja
Ilkka Vänttinen, sihteeri
Kantelija: James Hirvisaari
Vastaaja: Yleisradio, Yle.fi

Ratkaisu tehty: 19.6.2013

Ratkaisun tekivät: Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Salla Vuorikoski.

_ _ _
 

Mistä oli kyse: http://jam.pp.fi/blogi/224.htm

Alkuperäinen kantelu: http://jam.pp.fi/blogi/243.htm

_ _ _
 

STT:n uutisen ovat Turun Sanomien ja YLEn lisäksi (JSN edellyttää) uutisoineet Iltalehti, Helsingin SanomatAamulehti ja Kaleva.

 

jameshirvisaari.com

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat