James Hirvisaari - Suomi on suomalaisten maa Kansanedustaja. Suora ja lahjomaton.

Terveet periaatteet

Kansamme olemassaolon ja kehityksen turvaaminen sekä todellisen ja luonnollisen monimuotoisuuden säilyttäminen

Kaikki kansat, rodut ja kulttuurit ovat sinällään arvokkaita, ja niiden pitkäjänteinen kehitys on turvattava. Ihmiskunnan luonnollisen monimuotoisuuden hävittäminen monikulttuurisuuden harhaanjohtavalla nimellä on loputtava.

Suomalaisen kansallisvaltion pitäminen erossa sen kansalliset edut vaarantavista kansainvälisistä yhteenliittymistä

Terve kansallinen itsekkyys ja kansallinen liikkumavapaus pitää säilyttää maamme ulkosuhteissa. Liittyminen ylikansallisiin poliittisiin, kaupallisiin ja sotilaallisiin yhteenliittymiin aiheuttaa ennakoimattomia poliittisia vaaroja.

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja järjestys

Yleisen yhteiskunnallisen järjestyksen tulee ensisijaisesti perustua kaikkien yhteisesti jakamiin moraalisiin arvoihin. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus luo kansallista solidaarisuutta ja siten vahvistaa yhteiskuntaa ja parantaa sen jäsenten elinmahdollisuuksia. 

Kansanvaltaisuus 

Ihanneyhteiskunnassa toteutetaan aitoa kansanvaltaa, jossa kansan tahto on ylin auktoriteetti. Valtion ainoana tehtävänä on kansan edun toteuttaminen. Tällaisessa yhteiskunnassa eivät kansan tahtoa sido muutaman henkilön solmimat vapautta rajoittavat sopimukset, pienen eliitin säätämät lait tai hallitsevan propagandakoneiston tahto. 

Todellisen sananvapauden ja vastuun toteutuminen yhteiskunnassa 

Rajoittamattoman sananvapauden vastapainona pitää jokaisella olla vastuu sanomisistaan. Totuutta ei saa uhrata poliittisen korrektiuden alttarille. 

Sukupuolten tasa-arvon näkeminen osana pohjoismaista perintöä 

Miehet ja naiset ovat henkisesti ja fyysisesti erilaisia, mutta älyllisesti tasa-arvoisia ja heillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet elämässä. Sukupuolten tasa-arvoisuus on perinteisesti kuulunut pohjoismaiseen yhteiskuntaan, ja yhteiskunnallinen työnjako on muokattava tämän periaatteen mukaisesti. Luonnollisen sukupuoli-identiteetin kehitys on turvattava lapsuudesta asti. 

Ihmisen vastuusuhteen toteuttaminen luontoa kohtaan 

Ihmisellä on valta muuttaa ympäristöään ja muokata luontoa mielensä mukaan. Tämän vallan vastapainona on vastuu huolehtia luonnon hyvinvoinnista ja kehitysmahdollisuuksista. Tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksien turvaamiseksi meidän on omana aikanamme suojeltava luontoa ja sen mahdollisuuksia kehittyä. 

Kansallisen kulttuurin ymmärtäminen yhteiskunnan ytimeksi ja eteenpäin vieväksi voimaksi 

Kulttuuri ja sen saavutukset muokkaavat kansansielua, kansalaisten käsitystä omasta yhteisöstään, ja samalla auttavat identiteetin luomisessa ja kansallisen solidaarisuuden ylläpitämisessä. Taideteokset kuvaavat hyvin kulloistakin kulttuuria. Yhteiskunnassa, jossa taideteokset elävät lyhyitä aikoja tai jossa taide muistuttaa erehdyttävästi jätettä, ei kukaan voi voida hyvin. 

Suomen kielen luonnollisen kehityksen turvaaminen, koska äidinkieli on osa identiteettiä 

Äidinkieli on yksilön tärkein henkinen voimavara. Sen avulla yksilö ajattelee ja jäsentää maailmankuvaansa. Kieltä ei saa jäykistää tiettyyn muottiin tai hetkeen, vaan sen on annettava kehittyä luonnollisesti vastaamaan ajan tarpeita. 

Kansallisen itsetunnon ja kansallisylpeyden vahvistaminen 

Tulevaisuudessa epäkansallisen hallinnon välttämiseksi on suomalaisten oltava ylpeitä omasta kansallisuudestaan ja kulttuuriperinnöstään. Epävarmojen hallitsijoiden pyrkimykset imeä vieraita vaikutteita "täydentämään" omaa kulttuuriamme ovat rikoksia kansakuntaa vastaan. Lyhytnäköinen muotivillitys ei saa korvata omaa historiaamme. Kansallisylpeyttä saamme menneiden ja nykyisten sukupolvien työstä ja menestyksestä. On oikein arvostaa omia juuriaan ja yhteisöään. 

Orgaaniseen kansanyhteisöön perustuvan yhteiskunnan kehittäminen 

Kansallisin periaattein toimiva yhteiskunta perustuu aidon sosiaalisen kokonaisuuden muodostavaan kansanyhteisöön. Tämän kansankokonaisuuden edut turvaa parhaiten suomalaiskansallinen valtio. Moderni kansallisvaltio toimii myös kansainvälisesti aktiivisesti, vaikka pitääkin kiinni omista lähtökohdistaan, tavoitteistaan ja ehdoistaan. 

Maailmanlaajuisen kansallismielisen muutoksen tukeminen 

Vaikka kansallinen uudistus on mahdollista toteuttaa yhdessäkin valtiossa, tuemme muiden kansojen pyrkimyksiä muuttaa yhteiskuntaansa kohti kansallista valtiorakennetta ja -filosofiaa. Tarkoituksen toteuttamiseksi vahvistamme kansakuntien Eurooppa -ajattelumallia ja rakennamme yhteistyösuhteita muiden maiden kansallismielisten kanssa. 

LÄHDE: Suomen Sisun periaateohjelma

James Hirvisaari
Asikkala 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat